Tag: tỉ lệ rụng tóc ở nam

Những con số về tỉ lệ rụng tóc ở nam giới

Giới thiệu về rụng tóc ở nam giới: Chứng rụng tóc hoặc chứng hói đầu thông thường (MPB) chiếm hơn 95% rụng tóc ở nam giới. Đến độ tuổi ba mươi lăm 2/3 đàn ông Mỹ sẽ bị chứng rụng tóc ở mức độ nào đó và đến năm mươi tuổi, khoảng 85% đàn ông… Read more »